Loading...
2021-10-27T21:24:33+02:00

Interdisciplinárny vedecko-odborný recenzovaný online časopis

PRÍSPEVKY

Tiráž

TIRÁŽ

NÁZOV ELEKTRONICKÉHO SERIÁLU

etnUM – interdisciplinárny vedecko-odborný recenzovaný online časopis

ČÍSLO

ISSN 2729-868X

VYDAVATEĽ

Stredoslovenské osvetové stredisko
Dolná 35
Banská Bystrica

ZODPOVEDNÁ REDAKTORKA

Mgr. Tatiana Urbanová, Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica

REDAKTORI

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., Filozofická fakulta UCM Trnava
doc. Mgr. Katarína Slobodová – Nováková, PhD., Filozofická fakulta UCM Trnava
Mgr. Tatiana Salajová, Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica
doc. Dr. Jasna Uhláriková, Filozofická fakulta Univerzita v Novom Sade, Srbsko
Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová, Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica

RECENZENTI

Príspevky v časopise sú recenzované minimálne jedným nezávislým odborníkom, ktorého určuje redakčná rada.

TECHNICKÝ REDAKTOR

Ing. Rudolf Szabó, Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica

PERIODICITA

Aktualizované nepravidelne, minimálne 2x do roka.

JAZYK VYDANIA

Redakcia prijíma na publikovanie príspevky v slovenskom a anglickom jazyku.

PRIJÍMANIE PRÍSPEVKOV

O uverejnení príspevkov rozhoduje redakcia. Autori doručia svoje príspevky vo formáte MS Word prostredníctvom elektronickej pošty na adresu etnum@sosbb.sk. Príspevky musia byť vypracované podľa pokynov redakcie. Príspevky nie sú honorované. Časopis neprešiel jazykovou úpravou. Za obsahovú a jazykovú stránku redakcia nenesie zodpovednosť

DÁTUM POSLEDNEJ AKTUALIZÁCIE

17.03.2021

DÁTUM AKTUÁLNEJ UZÁVIERKY

30.06.2021

Pre autorov

PRE AUTOROV

Pravidlá prijímania rukopisov nájdete tu.

Časopis etnUM vyžaduje vysoké štandardy v publikačnej etike a v zamedzení porušovania publikačnej praxe. Publikuje etické pravidlá určené autorom, recenzentom, redaktorom a vydavateľovi. Časopis prijíma len pôvodné rukopisy, ktoré neboli už predtým publikované alebo nie sú v tom čase zaslané inému vydavateľovi, sú napísané uvádzanými autormi, neobsahujú nezákonné vyhlásenia, neporušujú práva iných a náležite citujú zdroje. Recenzné konanie je anonymné. Recenzenti by nemali mať konflikty záujmov voči posudzovaným článkom. Ich rozhodnutia by mali byť objektívne. Redaktori a vydavateľ musia vykonávať všetky kroky potrebné na zaručenie kvality vydávaných článkov. Prípadné problémy naši redaktori riešia v súlade s dokumentom Publishing Ethics Resource Kit vytvoreným spoločnosťou Elsevier. Viac informácií o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi nájdete online tu.

Časopis etnUM je časopis s voľným prístupom podľa definície BOAI, pričom jednotlivé autorské texty podliehajú verejnej licencii CC-BY. Obsah časopisu je voľne dostupný na verejnom internete, pričom každému užívateľovi je bezplatne povolené kopírovať alebo rozširovať jeho obsah, čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty článkov, a to bez vyžiadania predchádzajúceho povolenia od vydavateľa alebo autora.

Viac o recenznom konaní a pravidlách pre recenzentov nájdete online tu.

Go to Top