TIRÁŽ

NÁZOV SERIÁLU

etnUM – interdisciplinárny vedecko-odborný recenzovaný časopis

ČÍSLO

ISSN 1234–5678

VYDAVATEĽ

Stredoslovenské osvetové stredisko
Dolná 35
Banská Bystrica

ZODPOVEDNÁ REDAKTORKA

Mgr. Tatiana Urbanová, Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica

REDAKTORI

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., Filozofická fakulta UCM Trnava
doc. Mgr. Katarína Slobodová – Nováková, PhD., Filozofická fakulta UCM Trnava
Mgr. Tatiana Salajová, Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica
doc. Dr. Jasna Uhláriková, Filozofická fakulta Univerzita v Novom Sade, Srbsko
Mgr. Katarína Mosnáková Bagljašová, Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica
prof. Marian Stolarik, PhD., University in Ottawa
prof. Peter Petro, PhD., British Columbia University, Vancouver
Dr. Fabiana Datko, Universidad National de La Plata, Argentína

RECENZENTI

Príspevky v časopise sú recenzované minimálne jedným nezávislým odborníkom, ktorého určuje redakčná rada.

TECHNICKÝ REDAKTOR

Ing. Rudolf Szabó, Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica

PERIODICITA

Aktualizované nepravidelne, minimálne 2x do roka.

JAZYK VYDANIA

Redakcia prijíma na publikovanie príspevky v slovenskom a anglickom jazyku.

PRIJÍMANIE PRÍSPEVKOV

O uverejnení príspevkov rozhoduje redakcia. Autori doručia svoje príspevky vo formáte MS Word prostredníctvom elektronickej pošty na adresu etnum@sosbb.sk. Príspevky musia byť vypracované podľa pokynov redakcie. Príspevky nie sú honorované. Časopis neprešiel jazykovou úpravou. Za obsahovú a jazykovú stránku redakcia nenesie zodpovednosť

DÁTUM POSLEDNEJ AKTUALIZÁCIE

17.03.2021

DÁTUM AKTUÁLNEJ UZÁVIERKY

30.06.2021